Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Kategoria: rekrutacja Opublikowano: poniedziałek, 29, luty 2016 Marcin Majer Drukuj E-mail

REGULAMIN REKRUTACJI

Prowadzimy nabór do Publicznego Technikum nr 7, Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 oraz
w późniejszym terminie do Szkoły Policealnej nr IV dla dorosłych.

Po dokonaniu wyboru kierunku kształcenia zapraszamy do Staszica na ul. Struga 16 w Opolu w celu złożenia wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.

Jednocześnie należy zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym na stronie opolskie.edu.com.pl
Na miejscu pomożemy przy wypełnianiu wniosku i rejestracji, a dla niezdecydowanych poradzimy przy wyborze kierunku.

Terminarz:

• Składanie wniosków - od 30 maja 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
• Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub osobę upoważnioną przez dyrektora gimnazjum) - od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.
• Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia - do 4 lipca 2016 r. do godz. 12.00
• Kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów - od 5 lipca 2016 r. do 12 lipca 2016 r.
• Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - od 13 lipca 2016 r. do godz. 12.00
• Postępowanie uzupełniające - od 14 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017
DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLU


Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu na podstawie Zarządzenia Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 ustalił zasady rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (DZ.U. z 2015 r. poz.1942)

Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich rodzajów klas pierwszych: technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2016/2017 tworzone są następujące profile - wraz z przedmiotami uwzględnianymi przy rekrutacji:

TECHNIKUM ZAWODOWE - zawód:

• Technik analityk - informatyka, biologia, zajęcia techniczne
• Technik cyfrowych procesów graficznych - informatyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne
• Technik usług fryzjerskich - informatyka, biologia, zajęcia techniczne
• Technik agrobiznesu - informatyka, biologia, zajęcia techniczne
• Technik logistyk - informatyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne
• Technik procesów drukowania - informatyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne
• Technik procesów introligatorskich - informatyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne
• Technik mechanizacji rolnictwa - informatyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - zawody:

• fryzjer - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne
• dekarz - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne
• cieśla - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne
• stolarz - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne
• murarz – tynkarz - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne
• introligator - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne
• drukarz - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne

Zasady rekrutacji do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:

Do klas pierwszych przyjętych będzie 30 uczniów.

Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi max. 100 pkt. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
• języka polskiego,
• historii i wiedzy o społeczeństwie,
• matematyki,
• przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

Pozostałe 100 pkt. można uzyskać sumując punkty za stopnie na świadectwie ukończenia oraz za inne osiągnięcia:

• język polski:
o ocena celujący - 21 pkt.
o bardzo dobry - 18 pkt.
o dobry - 14 pkt.
o dostateczny - 10 pkt.
o dopuszczający - 4 pkt.

• każdy z trzech podanych przedmiotów dla poszczególnych oddziałów:
o ocena celujący: - 18 pkt.
o bardzo dobry - 16 pkt.
o dobry - 12 pkt.
o dostateczny - 8 pkt.
o dopuszczający - 2 pkt.

• za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad:
o ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 pkt.
o udział w konkursach wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2:
 na szczeblu wojewódzkim - 3 pkt.,
 na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 pkt.
 osiągnięcia sportowe lub artystyczne: na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) - 1 pkt., na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) - 2 pkt., na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) - 3 pkt.
punktacja dotycząca pkt. 2) i 3) nie może przekroczyć 14 pkt.

Za dodatkowe osiągnięcia takie jak:
• wzorowa ocena zachowania - 1 pkt.,
• udział w zajęciach kulturalno – artystycznych - 1 pkt.,
• uznana praca w samorządzie szkolnym - 1 pkt.,
• stała udokumentowana działalność w formie wolontariatu - 2 pkt.

Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do wybranego oddziału, komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę
w innej klasie.

O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje:

• liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych,
• liczba punktów za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
• liczba punktów za wyniki z egzaminu gimnazjalnego.

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone
w rodzinach zastępczych,
• kandydaci o ukierunkowanych udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program
lub tok nauki,
• kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).

Wymagane dokumenty:

• wniosek podpisany przez rodzica kandydata (wygenerowany na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl),
• kopię świadectw ukończenia gimnazjum,
• kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w gimnazjum,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
• inne zaświadczenia – orzeczenie z poradni pedagogicznej, itp.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Załącznik 1

Wykaz konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim za które przyznawane są dodatkowe punkty:

• Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”.
• Ogólnopolski konkurs „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”.
• Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”.
• Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 -1989”.
• Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
• Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym – „Książę Jan Dobry – polityk, patriota doskonały i oszczędny gospodarz”.
• Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”.
• V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich.

Załącznik 2

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim:

• Konkurs Polonistyczny.
• Konkurs Języka Angielskiego.
• Konkurs Języka Niemieckiego.
• Konkurs Historyczny.
• Konkurs Geograficzny.
• Konkurs Biologiczny.
• Konkurs Matematyczny.
• Konkurs Chemiczny.
• Konkurs Fizyczny.
• Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

Deklaracja Zgody do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4

Odsłony: 3866

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu