„Grafika w obiektywie”

Kategoria: konkursy Opublikowano: środa, 15, luty 2017 Piotr Dzierwa Drukuj E-mail

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Grafika w obiektywie zwany dalej Konkursem, organizowany jest
w ramach zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych zawodami graficznymi.
2. Celem konkursu jest ukazanie świata grafiki (ludzi, zawodów, sytuacji i miejsc związanych z wykonywaniem pracy- interpretacja tematu zależy od fotografującego) widzianych oczami młodego pokolenia oraz umożliwienie fotografującym młodym ludziom zaprezentowanie swoich umiejętności w dziedzinie fotografii.
3. Organizatorami Konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.staszic.opole.pl

II. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, województwa opolskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie danych kontaktowych,
w tym imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz ewentualnie numeru telefonu w zakresie niezbędnym do kontaktowania się organizatorów
z uczestnikiem oraz danych kontaktowych opiekuna.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U.Nr133 poz.833 z późn. zmianami).
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentacji podczas wystaw plenerowych, publikacji w Internecie.
5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
6. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

III. Terminarz Konkursu

1. Konkurs trwa od 1 stycznia 2017r. do 1 marca 2017 roku.
2. Ostatecznym terminem nadsyłania zdjęć wraz z formularzem zgłoszenia jest:
1.03.2017r.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców na Dniach Otwartych 21.03.2017r.

IV Zasady Konkursu
1. Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia w dwóch wersjach- elektronicznej (zdjęcia zapisane w formacie JPG na płytę CD) oraz w formie odbitki fotograficznej w formacie A4.
2. Zdjęcia zapisane na płycie CD powinny posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 3 mpx i długość krótszego boku nie mniejszą niż 20cm. Płyta CD powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, a także zawierać adres i numer telefonu autora zdjęcia. W przypadku odbitek, dane należy zapisać na odwrocie zdjęcia. Nie będą przyjmowane zdjęcia wykonane telefonami komórkowymi.
3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
4. Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzaniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.
5. Prace należy dostarczyć w podanym wyżej (pkt 3/III),nieprzekraczalnym terminie : uczniowie gimnazjum składają prace w zamkniętych i podpisanych kopertach w sekretariacie szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub wysyłają pocztą na adres szkoły: ZSZ im. St. Staszica w Opolu, ul. Struga 16,45-073 Opole, wraz z kartą zgłoszenia.

V. Przebieg oraz zasady prowadzenia Konkursu

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Komisje powołuje Organizator
3. Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najciekawsze i przyzna nagrody
5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez Organizatorów.
8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy plenerowej najciekawszych prac konkursowych.

Odsłony: 806

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu