loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie trzech kursów w ramach programu nr RPOP.09.02.01-16-0005/18

09 lutego 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia do 130 000 zł,  realizowanej poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie  art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.)

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

I.  ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu ul. Struga 16, 45-073 Opole tel: 77 453 66 51 tel: 77 453 66 52

https://www.staszic.opole.pl/

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie  w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18 następujących kursów:
  1. Część 1: kursu z zakresu systemów fotowoltaicznych dla 15 uczniów (1 grupa) Zespołu

Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu;

 • Część 2:  praktycznego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów 45 uczniów( 3 grupy) ZSZ nr 4 w Opolu i 11 uczniów (1 grupa) ZSZ im. St. Staszica w Opolu

(łącznie 56 osób w 4 grupach);

 • Część 3:  praktycznego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla łącznie 20 uczniów (1 grupa) z 7 liceów i ZPPKP w Opolu.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio do części  załącznik nr 1a, 1b i 1c do niniejszego zapytania. 
 • Szczegółowe warunki realizacji usługi zostały określone szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 • Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych co oznacza, że  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie wybrane  lub wszystkie trzy wyżej  wymienione  w pkt 1 części zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie planuje zamówień „uzupełniających”.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 

80500000-9 usługi szkoleniowe

80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

 • W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
  • spełniają wymagania szczegółowo określone dla każdej części w opisie przedmiotu zamówienia

(odpowiednio załącznik nr 1a, 1b i 1c) 

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
  • otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
  • zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  • złożyli nieprawdziwe informacje mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czerwca 2022 r. zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem.
 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:   Część 1

Odbędzie się na terenie ZSZ im. St. Staszica w Opolu. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy sale dydaktyczne na potrzebę realizacji kursu. Część 2

Odbędzie się na terenie ZSZ nr 4 w Opolu oraz ZSZ im. St. Staszica w Opolu. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy sale dydaktyczne na potrzebę realizacji kursu we wskazanych szkołach miasta Opola.

Część 3

Odbędzie się na terenie jednej ze szkół w Opolu. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy sale dydaktyczne na potrzebę realizacji kursu we wskazanych szkołach miasta Opola.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Dokumenty składające się na ofertę które składa Wykonawca: Wypełniony Formularz ofertowy – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 2. Oferta powinna:
  1. Być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy oraz być podpisana przez Wykonawcę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (w przypadku składania scanu oferty sporządzonej w formie papierowej/pisemnej) bądź podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym bądź osobistym) w przypadku składania oferty w formie elektronicznej.
  1. Podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z dokumentami rejestrowymi KRS/CEIDG lub odpowiednim pełnomocnictwem.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być:

sporządzona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej jako scan podpisanej oferty lub w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym., osobistym) i przesłana do dnia 18.02.2022 r. do godz. 13:00 na adres: struga@staszic.opole.pl; dopuszcza się także złożenie oferty przez bazę konkurencyjności pod warunkiem złożenia w takiej samej formie z załączeniem wymaganych w pkt IV załączników.

Wykonawca składa ofertę na wybraną/ne część/części zamówienia.

Wysyłając ofertę zaleca się opisać wiadomość: „Organizacja i przeprowadzenie dla uczniów kursów z zakresu systemów fotowoltaicznych  lub/i  pierwszej pomocy przedmedycznej.”

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę i ponownie przesłać „nową ofertę” uwzględniającą odpowiednie zmiany, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma wraz z „nową ofertą” pisemne powiadomienie (scan podpisany wg zasad jak oferta) o  „WYCOFANIU” wcześniej złożonej oferty. Oferty w ten sposób wycofane nie będą podlegały badaniu i ocenie. 
 • Wykonawca może także zmienić lub poprawić ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień powinno być złożone wg takich samych zasad jak wycofanie oferty opisane jako  „ZMIANA”. Wykonawca winien wyraźnie  wskazać, która część oferty została zmieniona. Zmieniona część oferty nie będzie podlegała badaniu i ocenie.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

https://staszic.opole.pl/aktualnosci/

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

https://staszic.opole.pl/aktualnosci/

 • Informacja o wyniku postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia.
 • Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający  udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

VI.   OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa  – 100%; Ocena dokonywana będzie odrębnie dla każdej części.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, ul. Struga 16, 45-073 Opole
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:  biuro@protecton.pl.
 3. Cele przetwarzania / podstawa prawna / czas przechowywania:
  1. Przyjęcie i rozpatrzenie oferty / art. 6, ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.  Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w art. 2.1.1) Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych / dane przetwarzane do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty;
  2. Archiwizacja danych / art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach / 5 lat od zakończenia roku;
  3. Realizacja umowy z wybranym oferentem / art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy / 5 lat od zakończenia umowy;
  4. Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami / art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w zw. Z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5 / 5 lat od zakończenia roku
 4. Odbiorcy danych: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
 5. Przysługujące Pani/nu prawa            
  1. Prawo żądania dostępu do danych
  2. Prawo żądania sprostowania danych
  3. Prawo żądania usunięcia danych
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa
 6. Obowiązek podania danych: podanie przez Panią/na danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. 
 2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w miejscu publikacji zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U z 2018, poz. 2191 z późn. zm.) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych co oznacza, że Zamawiający nie ma obowiązku przyjmowania od Wykonawcy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
 5. Wszelkich  informacji związanych  z przygotowaniem oferty udzieli: 
  1. w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Magdalena Francka – Koordynator projektu, tel. 77 453 66 51 wew. 31, e-mail: francka@staszic.opole.pl
  2. w sprawach proceduralnych: Beata Kłopotowska – tel. 609 324 175 w godz. 14:30-17:00, e-mail: klopotba@wp.pl.  

Załączniki:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content