loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

rekrutacja

REKRUTACJA DOKUMENTY DO SZKOŁY MOŻNA SKŁADAĆ
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ (na parterze)

PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY

OD DNIA 17-05-2021 DO 24-06-2019 ROKU

PO GODZINIE 14.00 DOKUMENTY BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Punkt rekrutacyjny w dniu 04-06-2021 nieczynny

Wykaz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji do szkoły:

technikum

szkoła branżowa I st.

szkoła branżowa II st.

Terminarz

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

Obecnie brak terminarza rekrutacyjnego na rok 2022-2023

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM UWAGI
Złożenie wniosku w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
Od 3 - 6 sierpnia 2021 r.
Wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 17 maja 2021 r. do 26 lipca2021 r.
Od 3 – 13 sierpnia 2021 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Oryginał lub kopia dokumentów w szkole pierwszego wyboru
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
od 14 -21 lipca 2021 r.
5 i 13 sierpnia 2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
od 14 -21 lipca 2021 r.
5 i 13 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 - 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Od 17-20 sierpnia 2021 r. Do godziny 15.00
**W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 roku do godziny 15.00 w postepowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00 w postepowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w postaci papierowej lub elektronicznej ( sekretariat@staszic.opole.pl). zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
2 sierpnia 2021 r.
23 sierpnia 2021 r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
do 3 sierpnia 2021 r.
24 sierpnia 2021 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 5 sierpnia 2021 r.
26 sierpnia 2021 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO W LINKU PONIŻEJ

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku do Szkoły Branżowej II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 17 maja 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.
Od 3 - 6 sierpnia 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:
- do Branżowej Szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
- do Szkoły Policealnej o świadectwo szkoły średniej.

d 25 czerwca 2021 r. do 13 lipca 2021 r.
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 13 lipca 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
do 21 lipca 2021 r.
12 sierpnia 2021 r.
Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
22 lipca 2021 r. do godz. 12.00
13 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
2 - 13 sierpnia 2021 r.

Potwierdzenie przez kandydata rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:

  • Do Branżowej Szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia.
  • Zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia.
  • Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.
od 22 - 28 lipca 2021 r.
Od 13-20 sierpnia 2021 r.
*W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 roku do godziny 15.00 w postepowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00 w postepowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w postaci papierowej lub elektronicznej (sekretariat@staszic.opole.pl). zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,  do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 roku.
Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
30 lipca 2021 r. do godz. 12.00
23 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
  3.  

SZCZEGÓŁOWE TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO W LINKU PONIŻEJ

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2021/01/rekrutacja-zal1.pdf

ZAŁĄCZNIKI

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA TECHNIKUM

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST.

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ II ST.

DEKLARACJA ZGODY

NA PRAKTYKI

EDUKACJA TO STYL ŻYCIA

INFORMATOR MIEJSKI DLA ÓSMOKLASISTY

INFORMATOR KANDYDATA

DLA TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST.

INFORMATOR KANDYDATA

DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ II ST.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content