loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

rekrutacja

REKRUTACJA DOKUMENTY DO SZKOŁY MOŻNA SKŁADAĆ
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ (na parterze)

PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY

OD DNIA 17-05-2021 DO 24-06-2019 ROKU

PO GODZINIE 14.00 DOKUMENTY BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Punkt rekrutacyjny w dniu 04-06-2021 nieczynny

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpostawowych

Wykaz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji do szkoły:

technikum

szkoła branżowa I st.

szkoła branżowa II st.

Terminarz

technikum/szkoła branżowa I stopnia

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM UWAGI
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
od 16 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
od 24 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
od 16 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r.
od 24 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Oryginał lub kopia dokumentów w szkole pierwszego wyboru
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 10 lipca 2024 r.
do 6 sierpnia 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 12 lipca 2024 r. r.
do 6 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024 r.

do 6 sierpnia 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 12 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
od 6 sierpnia 2024 r.
do 9 sierpnia 2024 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

12 sierpnia 2024 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
19 lipca 2024 r.
12 sierpnia 2024 r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
19 lipca 2024 r.
12 sierpnia 2024 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
23 lipca 2024 r.
do 14 sierpnia 2024 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

szkoła branżowa II stopnia

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku do Szkoły Branżowej II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 17 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.
Od 26 do 31 lipca 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:
- do Branżowej Szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
- do Szkoły Policealnej o świadectwo szkoły średniej.

d 23 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 3 lipca 2023 r.
do 31 lipca 2023 r.
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
do 10 lipca 2023 r.
7 sierpnia 2023 r.
Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
11 lipca 2023 r. do godz. 12.00
8 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
od 16 maja 2023 r. do 12 lipca 2023 r.
Od 26 lipca 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenie przez kandydata rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:

  • Do Branżowej Szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia.
  • Zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia.
  • Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.
od 12 do 19 lipca 2023 r.
Od 8 do 14 sierpnia 2023 r.
*W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 roku do godziny 15.00 w postepowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00 w postepowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w postaci papierowej lub elektronicznej (sekretariat@staszic.opole.pl). zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,  do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 roku.
Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
20 lipca 2023 r. do godz. 12.00
18 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
  3.  

SZCZEGÓŁOWE TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO W LINKU PONIŻEJ

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/do-publikacji-zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-2023-1-1.docx

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

Obecnie brak terminarza rekrutacyjnego na rok 2022-2023

TECHNIKUM / SZKOŁA BRANŻOWA I st.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM UWAGI
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
od 16 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
od 24 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
od 16 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r.
od 24 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Oryginał lub kopia dokumentów w szkole pierwszego wyboru
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 10 lipca 2024 r.
do 6 sierpnia 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 12 lipca 2024 r. r.
do 6 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024 r.

do 6 sierpnia 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 12 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
od 6 sierpnia 2024 r.
do 9 sierpnia 2024 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

12 sierpnia 2024 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
19 lipca 2024 r.
12 sierpnia 2024 r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
19 lipca 2024 r.
12 sierpnia 2024 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
23 lipca 2024 r.
do 14 sierpnia 2024 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

SZKOŁA BRANŻOWA II st.

ZAŁĄCZNIKI

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA TECHNIKUM

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST.

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ II ST.

REGULAMIN

REKRUTACJI

DEKLARACJA ZGODY

NA PRAKTYKI

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA

NA WDŻ

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA

NA RĘLIGIĘ

EDUKACJA TO STYL ŻYCIA

INFORMATOR MIEJSKI DLA ÓSMOKLASISTY

INFORMATOR KANDYDATA

DLA TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST.

INFORMATOR KANDYDATA

DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ II ST.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content