loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Biblioteka Szkolna

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE:

Agnieszka MACH

mach@staszic.opole.pl

Wiesław SKOCZYLAS

skoczylas@staszic.opole.pl

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka gromadzi i opracowuje księgozbiór oraz wydawnictwa czasopiśmiennicze oraz inne źródła informacji pod kątem programów nauczania oraz w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Gromadzi przepisy, regulaminy oraz niezbędne materiały dydaktyczno-wychowawcze. Prowadzi lekcje biblioteczne, umożliwiające młodzieży poznanie zasad posługiwania się katalogami oraz pracy ze słowem drukowanym.

3. Biblioteka prowadzi działania kształtujące:

• wrażliwość na kulturę narodową, powszechną i kulturową;
• promuje działania prospołeczne;
• kładzie nacisk na zdrowy tryb życia;

4. Zadania pedagogiczne:

• udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
• poradnictwo i udzielanie pomocy przy wyborze książek z uwzględnieniem programów nauczania oraz indywidualnych zainteresowań czytelników;
• udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych;
• prowadzenie lekcji bibliotecznych;
• popularyzowanie czytelnictwa poprzez propagandę audiowizualną, konkursy czytelnicze;
• udzielanie pomocy podczas pracy przy komputerze;
• rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;
• przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
• stwarzanie warunków do aktywności twórczej młodzieży.

5. Zadania biblioteczno-techniczne:

• prowadzenie bibliotecznych ksiąg inwentarzowych;
• opracowanie książek i bieżące katalogowanie ubytków;
• organizowanie warsztatu informacyjnego – prowadzenie katalogów i kartotek;
• opracowanie regulaminów wypożyczalni, czytelni oraz centrum multimedialnego;
• prowadzenie kartotek wypożyczeń;
• prowadzenie statystyki czytelnictwa;
• troska o estetykę i stan sanitarno–higieniczny pomieszczeń bibliotecznych;
• nadzór nad sprzętem informatycznym znajdującym się w bibliotece, wprowadzanie danych.

6. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich), popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania.

7. Rodzice mogą korzystać ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece, są także informowani o aktywności czytelniczej swoich dzieci.

8. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez :

• wspieranie działalności kulturalnej bibliotek miejskich;
• lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z bibliotek miejskich;
• współudział w konkursach poetyckich i plastycznych;
• współuczestniczenie w organizacji imprez bibliotecznych w innych bibliotekach.

9. Warunki szczegółowe:
• z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów;
• godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach biblioteki szkolnej;
• w bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni;
• przed skorzystaniem z księgozbioru podręcznego w czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin;
• nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z bibliotekarzem;
• jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu tego z nauczycielem bibliotekarzem;
• książki można wypożyczać jedynie na swoje nazwisko;
• wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem;
• czytelnik, który zgubił lub zniszczył książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza;
• wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego;
• w przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną;
• zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa osobny regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece mogą korzystać nauczyciele oraz uczniowie.

2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

3. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

4. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.

5. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, gadu-gadu, czat, itp.), a także przeglądania stron zawierających treści erotyczne, a także inne niezgodne z obowiązującym prawem.

6. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w sieci Internet i wpisać ją w odpowiednią rubrykę w zeszycie odwiedzin.

7. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawo autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.

8. Zabrania się instalowania nowych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

9. użytkownicy nie mogą korzystać z przyniesionych przez siebie dyskietek (innych nośników, kopiować dane z własnych komputerów na własne dyskietki, inne nośniki).

Pod żadnym pozorem nie wolno użytkownikom przyłączać, odłączać, ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych (komputery, monitory, klawiatury, myszy, stacje dysków CD, itp.).

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać dyżurnemu nauczycielowi.

11. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika i ukarania go (zakaz korzystania z komputera przez określony czas).

ODWIEDŹ TAKŻE:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content