loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

PROJEKTY

Zapraszamy do skorzystania z różnych form wsparcia w projektach unijnych pn:

„BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W OPOLU – EDYCJA 2”

i

„BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W OPOLU – III EDYCJA”

w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02-Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1- Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 Zgłoś się do udziału w Projektach finansowanych przez UE!
Czekamy na Ciebie!

 

Szkolnym koordynatorem w/w projektów jest pani Jolanta Argier. Zachęcamy do kontaktu poprzez:

PLATFORMA

MICROSOFT TEAMS

E-MAIL

argier@staszic.opole.pl

Projekty unijne szansą na wyższą jakość kształcenia

Nasza Szkoła realizuje aktualnie pięć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty: ,,Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, ,,Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” i ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” są kontynuowane, natomiast projekty: ,,Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2” i ,,Budowanie kariery zawodowej – edycja 2” wystartowały w tym roku szkolnym.

Celem wymienionych projektów unijnych jest rozwój kompetencji cenionych na współczesnym rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z oczekiwaniami pracodawców.

Modernizacja kształcenia zawodowego umożliwia uczniom nabycie konkretnych uprawnień, kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych, co znacznie zwiększa ich konkurencyjność podczas poszukiwania w przyszłości satysfakcjonującej pracy.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy warto korzystać z bogatej oferty projektowej, to zatrzymaj się na moment i przeczytaj.

Oto wymierne korzyści z realizacji w/w projektów:

 • 190 uczniów odbyło płatny staż zawodowy w firmach i przedsiębiorstwach, a więc 
  w rzeczywistych warunkach pracy;
 • 45 uczniów uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach i uzyskało konkretne umiejętności i uprawnienia zawodowe;
 • 127 uczniów Szkoły branżowej I stopnia otrzymało sprzęt i akcesoria fryzjerskie do praktycznej nauki zawodu;
 • 170 uczniów uczestniczyło w warsztatach z zakresu kompetencji społecznych niezbędnych do aktywnego poszukiwania i zdobycia pracy;
 • 40 uczniów odbyło zajęcia w laboratorium branżowym;
 • 35 uczniów uczestniczyło w zajęciach specjalistycznych w pracowni logistycznej i grafiki cyfrowej z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy;
 • 100 godzin konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla uczniów klas branżowych, co ułatwi im w przyszłości świadomie zaplanować karierę zawodową;
 • 3 nowoczesne pracownie branżowe dla logistyków, grafików cyfrowych i specjalistów ochrony środowiska zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt, co pozytywnie wpłynie na efektywność kształcenia.

Przed nami kolejne propozycje z projektów realizowanych od roku szkolnego 2020/2021:

 • 75 płatnych staży uczniowskich,
 • 78 kursów specjalistycznych,
 • 90 godzin zajęć dodatkowych z przedmiotów maturalnych.

Szczegółowych informacji o działaniach projektowych i dostępnych formach wsparcia udziela szkolny koordynator projektów, pani Jolanta Argier (kontakt: argier@staszic.opole.pl lub platforma Teams).

ZAŁĄCZNIKI

PROJEKT BKZ

II EDYCJA - INFORMACJE

PROJEKT BKZ

II EDYCJA - REGULAMIN

Projekt "Budowanie Kariery Zawodowej"

Projekt pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.2.1. Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu. Działania projektu spowodują zwiększenie wśród uczniów kompetencji niezbędnych do potrzeb rynku pracy i zawodami deficytowymi w regionie. Celem projektu będzie również doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w kursach zawodowych i studiach podyplomowych.

W ramach projektu uczniowie opolskich szkół wezmą udział w stażach zawodowych i praktykach zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców. Dodatkowo uczniowie zarówno liceów, jak i szkół zawodowych wezmą udział w kursach zawodowych i targach branżowych. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy dla wskazanych zawodów zostaną utworzone/doposażone 7 pracowni dydaktycznych w szkołach zawodowych, które będą korespondować z prowadzonym przez szkoły kształceniem w zawodach:  technik ochrony środowiska (z elementami edukacji pożarniczej), technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fotografii i multimediów, technik teleinformatyk, zawodem plastyk z konserwacją mebli, dekoratorstwem, projektowaniem wzornictwa przemysłowego, ceramiką przemysłową.

Wsparciem zostaną również objęci nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe. Dla nauczycieli zaplanowano udział w kursach zawodowych i studiach podyplomowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W ramach projektu przewiduje się również wsparcie doradcze poprzez udział w targach branżowych dla uczniów klas I i kolejnych branżowych szkół zawodowych I-stopnia, którzy rozpoczynają naukę w zawodzie, najczęściej jako młodociani pracownicy.

Natomiast w ramach kampanii świadomościowo-wdrożeniowej promującej kształcenie zawodowe w Opolu zaplanowano konkursy, mające na celu promowanie podejmowania kształcenia w szkołach branżowych. Konkursy w szkołach będą ściśle powiązane z tematyką przygotowania uczniów klas I do wejścia w rolę pracownika. W ramach konkursów zaplanowano nagrody rzeczowe dla uczniów i szkół. Będzie to sprzęt IT i niezbędne materiały dydaktyczne, które będą mogły zostać wykorzystane w klasach I szkół zawodowych (branżowych) przez uczniów.

W celu upowszechniania kształcenia zawodowego zostanie zorganizowana konferencja metodyczno-zawodowa dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych oraz ósmych klas szkół podstawowych. Po konferencji zostanie wydana publikacja zawierająca charakterystykę zawodów deficytowych, scenariusze zajęć zawodowych, nowości IT oraz prognozy kształcenia zawodowego w kolejnych latach.

ZAŁĄCZNIKI

PROJEKT BKZ

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

PROJEKT BKZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROJEKT BKZ

REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH

PROJEKT BKZ

UMOWA STAŻOWA

PROJEKT BKZ

PROGRAM STAŻU DO EDYCJI

PROJEKT BKZ

LISTA OBECNOŚCI

PROJEKT BKZ

DZIENNIK PRZEBIEGU STAŻU

PROJEKT BKZ

OŚWIADCZENIE O PARTYCYPACJI
KOSZTÓW PRACODAWCY

PROJEKT BKZ

POTWIERDZENIE ODBYCIA STAŻU

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content