loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Dofinansowanie do zakupu podręczników

13 sierpnia 2023

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na podręczniki szkolne w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2023 roku

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników będą objęci uczniowie

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kwota dofinansowania branżowa szkoła I stopnia — 390,00zi, technikum do 445,00z1).

Zasady udzielania pomocy finansowej na zakup podreczników:

Rodzic         ucznia     (prawny     opiekun,     rodzic         zastępczy)         składa        wniosek

o      dofinansowanie          zakupu        podręczników      do      dnia        22      września      2023r.
w sekretariacie ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Fakturę za podręczniki wystawioną imiennie na ucznia lub rodzica (kwota faktury będzie kwotą zwrotu za podręczniki)
  • Kopię orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Wnioski do pobrania w sekretariacie

Wszystkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny w gabinecie nr 12.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content